Bệnh viện Chợ Rẫy

CME Cơ Xương Khớp

25/03/2017

Ông. Craig William Cairns

Kỹ thuật viên cao cấp siêu âm, Xradiology, Australia

Tên đề tài   Báo cáo viên
 Nguyên lý siêu âm Cơ Xương Khớp Download  Ông. Craig William Cairns
 Siêu âm chẩn đoán cơ xương khớp - Vai Download  Ông. Craig William Cairns
 Siêu âm chẩn đoán cơ xương khớp - Gối Download  Ông. Craig William Cairns
 Siêu âm chẩn đoán cơ xương khớp - Cổ tay Download  Ông. Craig William Cairns