CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 1: Nguyên lý siêu âm Doppler mạch máu, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Điều chỉnh máy tối ưu và phân tích phổ Doppler