CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM MẠCH MÁU: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phần 2: Siêu âm Doppler động mạch cảnh, Bs. Nguyễn Quang Trọng

- Siêu âm Doppler động mạch cảnh trong (ngày 25/02/2021)