HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

--------0--------

GIỚI THIỆU DÒNG MÁY SIÊU ÂM GE THẾ HỆ MỚI

Logiq P7 & Logiq V3

HỘI THẢO SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU