Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Medic

Lớp siêu âm Tổng quát, khóa 28 - 2018

Bs Nguyễn Quang Trọng

www.sieuamvietnam.com , www.cdhanqk.com