HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC
LẦN THỨ
4

(Từ 9 đến 11 tháng 1 năm 2020 tại Đà Nẵng)

BS Nguyễn Qúy Khoáng

(thay mặt các anh em trong đoàn TTYK Medic)

 

Download