Chương trình Siêu âm đàn hồi mô bán định lượng trên

Vú, Giáp và định lượng ARFI trên Gan 10/7/2020